Python File Write

Python Ֆայլ Գրել

Գրեք գոյություն ունեցող ֆայլում

Գոյություն ունեցող ֆայլում գրելու համար պետք է պարամետր ավելացնել ֆայլին open() գործառույթը:

"a" – Հավելել – կավելացվի ֆայլի վերջում

"w" – Գրել – կվերագրի ցանկացած գոյություն ունեցող բովանդակություն

Օրինակ

Բացեք «demofile2.txt» ֆայլը և բովանդակությունը ավելացրեք ֆայլին.

Գործարկման օրինակ »

Օրինակ

Բացեք «demofile3.txt» ֆայլը և վերագրեք բովանդակությունը.

Գործարկման օրինակ »

Նշում: «w» մեթոդը կվերագրի ամբողջ ֆայլը:


Ստեղծեք Նոր Ֆայլ

Python-ում նոր ֆայլ ստեղծելու համար օգտագործեք open() մեթոդ՝ հետևյալ պարամետրերից մեկով.

"x" – Ստեղծել – կստեղծի ֆայլ, վերադարձնում է սխալ, եթե ֆայլը կա

"a" – Հավելել – կստեղծի ֆայլ, եթե նշված ֆայլը գոյություն չունի

"w" – Գրել – կստեղծի ֆայլ, եթե նշված ֆայլը գոյություն չունի

Օրինակ

Ստեղծեք «myfile.txt» անունով ֆայլ.

Արդյունք. ստեղծվել է նոր դատարկ ֆայլ:

Օրինակ

Ստեղծեք նոր ֆայլ, եթե այն գոյություն չունի.

ArmenianEnglish