Python Ջնջել ֆայլը

Python Fileնջել Ֆայլը

Ջնջել Ֆայլը

Ֆայլը ջնջելու համար դուք պետք է ներմուծեք OS մոդուլը և գործարկեք այն os.remove() գործառույթը:

Օրինակ

Հեռացրեք «demofile.txt» ֆայլը.


Ստուգեք, արդյոք Ֆայլը գոյություն ունի.

Սխալ ստանալուց խուսափելու համար դուք կարող եք ստուգել, ​​արդյոք ֆայլը գոյություն ունի, նախքան այն ջնջելը.

Օրինակ

Ստուգեք, արդյոք ֆայլը գոյություն ունի, ապա ջնջել այն:


ջնջել թղթապանակ

Ամբողջ թղթապանակը ջնջելու համար օգտագործեք os.rmdir() մեթոդ

Օրինակ

Հեռացրեք «myfolder» պանակը.

Նշում: Կարող եք միայն հեռացնել դատարկ թղթապանակներ.

ArmenianEnglish