NumPy հիպերբոլիկ գործառույթներ

NumPy հիպերբոլիկ գործառույթներ

Հիպերբոլիկ գործառույթներ

NumPy-ն ապահովում է ufuncs sinh()cosh() և tanh() որոնք արժեքներ են ընդունում ռադիաններով և արտադրում են համապատասխան sinh, cosh և tanh արժեքները:

Օրինակ

Գտեք PI/2-ի sinh արժեքը.

Փորձեք ինքներդ »

Օրինակ

Գտեք cosh արժեքները arr-ի բոլոր արժեքների համար.

Փորձեք ինքներդ »


Անկյունների որոնում

Գտեք անկյուններ հիպերբոլիկ սինուսի, cos, tan արժեքներից: Օրինակ՝ սինհ, կոշ և թան հակադարձ (arcsinh, arccosh, arctanh):

Numpy-ն ապահովում է ufuncs arcsinh()arccosh() և arctanh() որոնք արտադրում են ռադիանի արժեքներ համապատասխան sinh, cosh և tanh արժեքների համար:

Օրինակ

Գտեք 1.0 անկյունը.

Փորձեք ինքներդ »


Յուրաքանչյուր արժեքի անկյունները զանգվածներում

Օրինակ

Գտեք զանգվածի բոլոր tanh արժեքների անկյունը.

Փորձեք ինքներդ »

ArmenianEnglish